• Home

• Grondgedachte

• Leven en Werk

• Boeken

• Prekenseries

• Contact

• Links

• Engels

• Duits

Grondgedachte

De grondgedachte is dat de komst van het Rijk Gods en de oprichting van het koninkrijk aan Israël niet van elkaar gescheiden kunnen worden (Handelingen 1). De mensheid is in beginsel het tijdgebied van de ‘gelegenheden des Vaders’ binnengegaan. Volgens Ds. Leenhouts biedt het jaar 1948 een diep ingrijpende samenloop van gebeurtenissen, die vallen onder de profetische kwalificaties van Christus, zoals:

• De stichting van de Staat Israël
• De tweedeling van Jeruzalem
• De scheuring van Berlijn
• De oprichting van de Wereldraad van Kerken
• De oprichting van de ICCC (Internationale Raad van Christelijke Kerken)
• De beslissende doorbraak in China van Mao-tse Toeng.

• De onthulling van het voorlaatste geheim van Openbaring 10.

Tot het voorlaatste geheim van Openbaring 10 behoort het in vervulling gaan van de voorzegde ‘volheid der heidenen’ (Romeinen 11:25), zodat aan de voorwaarden wordt voldaan om ook het Joodse volk tot zijn Messiaanse bestemming te brengen van ‘koninkrijk van priesters’. Een vervulling tevens van het Loofhuttenfeest, het aanbreken van ‘de tijden van verkwikking’ en de doorbraak van het koninkrijk Gods. Een nieuwe lente voor de mensheid, waarin alle volkeren mogen delen in de vreugde van het aangekondigde Vrederijk. De eenheid van de gemeente van Christus kan alleen gestalte krijgen, wanneer in waarachtige eenheid de eschatologische barmhartigheidstaak aan het Joodse volk wordt aanvaard en uitgevoerd. (Romeinen 11:31)

Mede door de zware schuld van de christenheid is het Joodse volk de weg op gedreven om te streven naar de opheffing van de eeuwenoude en wereldwijde ballingschap, waardoor de Staat Israël ontstond.
Elke exodus had vanaf de tijd van de aartsvaders echter drie belangrijke kenmerken: Een goddelijke roeping, een goddelijke doelstelling en een goddelijke financiering.
Het wereldse Zionisme beantwoordt aan geen van deze kenmerken. Omdat het Zionisme botst met de Messiaanse bestemming van het Joodse volk, loopt de Zionistische beweging uit op een impasse, die de mensheid op de rand van haar bestaansmogelijkheden brengt. (Maleachi 4:5,6)

Ds. Leenhouts roept alle gelovigen in de wereld op om met woord en daad borg te staan voor de waardige omschakeling van de ‘Joodse Staat’ naar de voor dit volk bestemde status van
‘koninkrijk van priesters’. (Exodus 19:6)
De oprichting van het ‘koninkrijk aan Israël’ betekent in beginsel de doorbraak van het Koninkrijk Gods en het aanbreken van de ‘tijden van verkwikking’.
Stichting Getuigenis en Eenheid